top of page

Adatvédelmi tájékoztató 

Oldal eleje

Nagy Erika Dalma ev. – Elevenyoga stúdió Adatkezelési Tájékoztató

 

Érvényes 2021. 04.06- tól

 

Bevezetés

Az Adatkezelő alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.elevenyoga.com

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.elevenyoga.com/adatvedelmitajekoztato

 

Adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Nagy Erika Dalma

Adószáma: 68497848-1-41

Felnőttképzés száma: FKB/2020/002658

Székhely: 1136. Budapest Róbert Károly krt. 36. I.em.

Telefon: 06 70 6745320

E-mail: elevenyoga@gmail.com

Bankszámlaszám: Erste Bank - 11600006-00000000-77171384  (IBAN 0070 11600006-00000000-77171384)

 

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. 

 

A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

 

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által a honlapon keresztül gyűjtött és az Ön által önként megadott személyes adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, és az ehhez szükséges kapcsolattartáshoz használja fel. Valamint vagyonvédelem biztosításához.

Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag a Vendégek, Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli.

 

A kezelt adatok az alábbiak:

Vendégek: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, életkor, azon egészségügyi panaszok melyek fontosak lehetnek a jóga gyakorlás szempontjából, számlázási adatok

Felhasználók: email cím, számlázási adatok

 

Adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Adat törlését Ön bármikor kérheti az Adatkezelőtől az elevenyoga@gmail.com e-mail címre küldött kérelemmel. Az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 2 munkanap.

Hírlevelek esetén minden hírlevél végén leiratkozási link található.

 

Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

A személyes adatok:

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Adatfeldolgozók

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat. Amennyiben Munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő kezeli az adatokat.

További adatfeldolgozók:

Tárhely szolgáltató: © 2006-2021 Wix.com, Inc

Hírlevél szolgáltató: © 2006-2021 Wix.com, Inc

Online Számlázó program: szamlazz.hu

Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Honlap meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 

Adatkezeléssel összefüggésben Felhasználót megillető jogok

Tájékoztatáshoz való jog

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt, és az Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat.

Kérésére tájékoztatást adunk az Önre rá vonatkozó és általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki.

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az adatkezelp a kérelem beérkezésétől számított 2 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

 

Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébetfasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató  mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

bottom of page